Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl
ogłasza konkurs na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku
z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie
- art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz.2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956)

 

 1. Finansowanie superwizji klinicznej realizowanej w ramach szkolenia, może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe wymagania:
 • są uczestnikami szkolenia realizowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2021, poz. 1862);
 • są zatrudnione w podmiotach leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu lub są zatrudnione w oddziałach terapeutycznych dla osób uzależnionych Zakładów Karnych/Aresztów Śledczych; za placówkę leczenia uzależnienia od alkoholu uznaje się wyłącznie placówkę zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), która w ósmej część kodu resortowego ma jeden z następujących symboli: 1740 , 1744 ,  1741/3/5/7,  2712 ,  2724 ,  2740 , 4740 ,  4742 ,  4744 ,  4752/ 4754;
 • są zatrudnione w ramach stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze godzin równoważnym ½ etatu;
 • są zatrudnione na stanowisku związanym z terapią osób uzależnionych;
 • zaplanowały rozpoczęcie realizacji superwizji klinicznej na 2022 rok;
 • złożyły kompletnie wypełniony wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
 • złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia konkursowego;
 • złożyły podpisaną Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych, zgodną z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia konkursowego;
 1. Komplet dokumentów określony w pkt. 6, 7 i 8 ustępu 1 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 roku.
 2. Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zwanego dalej Dyrektorem Centrum) na finansowanie superwizji klinicznych w niniejszym konkursie realizowanych w roku 2022 r. z możliwością ich kontynuowania w roku 2023 wynosi 101 500 zł.
 3. W przypadku finansowania superwizji klinicznych, których realizacja kontynuowana będzie w 2023 roku, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego finansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji superwizji klinicznych.
 4. Kwota finansowania superwizji klinicznej przyznawana jest imiennie i wynosi 1750 złotych na realizację superwizji przez jedną osobę. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 70 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 25 zł.

 1. Finansowanie realizacji superwizji klinicznej może otrzymać maksymalnie 58 osób. O przyznaniu finansowania decydować będzie kolejność wpływu wniosków do Centrum oraz długość stażu pracy w podmiotach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych.
 2. Decyzja o finansowaniu podejmowana jest przez Dyrektora Centrum na podstawie następujących kryteriów (do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Centrum i niniejszym konkursie):
 • spełnianie przez wnioskodawcę wymagań zawartych w ust. 1 niniejszego dokumentu;
 • kolejność wpływu wniosków do Centrum;
 • długość stażu pracy w podmiotach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi).
 1. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom opublikuje w terminie do dnia 28 marca 2022 roku na stronie kbpn.gov.pl imienną listę osób wraz z podaniem przyznanej kwoty finansowania.
 2. Środki finansowe na realizację superwizji klinicznej realizowanej w ramach
  szkolenia przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Centrum a superwizorem, który zgłosił chęć prowadzenia grupy superwizyjnej finansowanej ze środków Centrum w roku 2022 z możliwością jej kontynuowania w 2023 r. oraz został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Wnioski o sfinansowanie superwizji klinicznej powinny być przesyłane pocztą polską lub złożone osobiście na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54. Centrum pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

Data: 18 lutego 2022 roku

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

OGŁOSZENIE 18.02.2022 - dofinansowanie superwizji

Załącznik 1. Wniosek o sfinansowanie kosztów superwizji klinicznej ze środków Krajowego  Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Załącznik 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii