Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl
ogłasza konkurs na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku
i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień
na podstawie

- art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz.2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956)

oraz

- Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień

1. Finansowanie superwizji klinicznej realizowanej w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień, może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe wymagania:

1) są uczestnikami szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019, poz. 766);
2) są zatrudnione w jednostkach prowadzących leczenie i/lub rehabilitację, czyli w placówkach, których działalność polega na dążeniu do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego lub są zatrudnione w podmiotach leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu lub są zatrudnione w oddziałach terapeutycznych dla osób uzależnionych Zakładów Karnych/Aresztów Śledczych;
3) są zatrudnione w ramach stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze godzin równoważnym ½ etatu;
4) są zatrudnione na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych;
5) zaplanowały rozpoczęcie realizacji superwizji klinicznej na 2022 rok;
6) złożyły kompletnie wypełniony wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
7) złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia konkursowego;
8) złożyły oświadczenie o nieotrzymaniu dofinansowania superwizji klinicznej z innych źródeł

2. Komplet dokumentów określony w pkt. 6, 7 i 8 ustępu 1 należy złożyć w podmiocie szkolącym, w którym uczestnik odbywa szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2022 roku.

3. Wnioski o finansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nie będą rozpatrywane.

4. Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w terminie do dnia 07 marca 2022 roku. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6. Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zwanego dalej Dyrektorem Centrum) na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w roku 2022 r. i kontynuowanych w roku 2023 wynosi 312 000 zł.

7. W przypadku finansowania superwizji klinicznych, których realizacja kontynuowana będzie w 2023 roku, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego finansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji superwizji klinicznych.

8. Kwota finansowania superwizji klinicznej przyznawana jest imiennie i wynosi 2000 złotych na realizację superwizji przez jedną osobę. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

1) liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 80 h

2) stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 25 zł

9. Finansowanie realizacji superwizji klinicznej może otrzymać maksymalnie 156 osób ze wszystkich podmiotów szkolących. Limit osób z jednego podmiotu szkolącego, objętych finansowaniem wynosi 12 osób. Jeśli w danym podmiocie szkolącym liczba osób spełniających wszystkie wymagania opisane w ust. 1 będzie wyższa niż założony limit osób, o przyznaniu finansowania decydować będzie kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego oraz długość stażu pracy w podmiotach zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych. Jeśli środki finansowe pozostające w dyspozycji Centrum nie uległy wyczerpaniu Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o zwiększeniu limitu finansowania w jednym podmiocie o ile osoby, które finansowania nie otrzymały spełniają kryteria określone w ust. 1 niniejszego Ogłoszenia.

10. Decyzja o finansowaniu podejmowana jest przez Dyrektora Centrum na podstawie następujących kryteriów (do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Centrum):
1) spełnianie przez wnioskodawcę wymagań zawartych w ust. 1 niniejszego dokumentu;
2) kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego;
3) długość stażu pracy w podmiotach zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi).

11. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przekaże podmiotom szkolącym
w terminie do dnia 14 marca 2022 roku imienną listę osób wraz z podaniem przyznanej kwoty finansowania.

12. Środki finansowe na realizację superwizji klinicznych realizowanych w ramach
szkolenia w dziedzinie uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Centrum a podmiotem szkolącym.

13. Podmioty szkolące składają wnioski wraz z pismem przewodnim zawierającym imienną listę przesłanych wniosków.

14. Wnioski o sfinansowanie superwizji klinicznej powinny być przesyłane przez podmioty szkolące na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

 

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

Data: 24 stycznia 2022 roku

Dyrektor Krajowego Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Piotr Jabłoński

Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie

Załącznik 1 WNIOSEK - dofinansowanie superwizji
Załącznik 2 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii