Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Z A R Z Ą D Z E N I E N R 4 7 / 2 0 2 1
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 4 7 / 2 0 2 1
Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków w konkursie wniosków na przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

 


Na podstawie § 2 ust 3 Załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 9, poz. 54 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przedłuża termin składania wniosków w ogłoszonym w dniu 24 listopada 2021 r. konkursie wniosków na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym określonego w art. 88 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia pod nazwą:
Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin
do dnia 15 stycznia 2022 roku.

§ 2.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


dokument do pobrania: zarządzenie nr 47/2021
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii