Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / komunikat
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym”), w szczególności w części dotyczącej statusu specjalistów psychoterapii uzależnień, którzy uzyskali tytuł na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. ścieżka szkolenia KBPN) lub na mocy przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tzw. ścieżka szkolenia PARPA ) a także statusu osób obecnie uczestniczących w szkoleniu w dziedzinie uzależnień na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie  szkolenia w dziedzinie uzależnień (tzw. wspólna ścieżka szkolenia) Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałaniu Narkomanii uprzejmie informuje, co następuje:

1. Zgodnie z art.11 ust.1. projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień uznaje się za równoważny z tytułem specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień. W ust. 2 tego artykułu wskazuje się, że zachowują swoją moc certyfikaty instruktora terapii uzależnień wydane na podstawie dotychczasowych przepisów. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym przepis ten brzmi jak poniżej:

,,Art. 11. 1. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień uzyskany na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za równoważny z dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297).
2.
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów certyfikaty instruktora terapii uzależnień zachowują moc.”

2. W związku z tym, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym uznaje równoważność tytułów specjalisty psychoterapii uzależnień i specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień skutkować to będzie takim samym wynagrodzeniem za wykonywaną pracę przez specjalistów psychoterapii uzależnień i specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Uznanie równoważności oznacza także, że specjaliści psychoterapii uzależnień i specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień  posiadają takie same kwalifikacje i  uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych.

3. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym osoby, które obecnie uczestniczą w szkoleniach w dziedzinie psychoterapii uzależnień (wg starej ścieżki PARPA, starej ścieżki KBPN oraz nowego wspólnego szkolenia, którego realizacja rozpoczęła się od 2020 roku) mogą przystąpić do egzaminu końcowego do 31 grudnia 2025 roku na dotychczasowych zasadach. Osoby te otrzymają odpowiednio certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w zależności od zakresu realizowanego szkolenia i zdanego egzaminu.

4. Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym osoby, które posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień będą kwalifikowane do tej samej grupy zawodowej co osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień określonej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), czyli do grupy 5 wymagającej wyższego wykształcenia i specjalizacji.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym określa także w art. 12 ust. 1, w jakich sytuacjach osoby kształcące się na specjalistę psychoterapii uzależnień lub osoby, które uzyskały już ten certyfikat mogą przystąpić do egzaminu wg nowych zasad i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień (na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297). 12 ust. 1 brzmi:

,,Art. 12. 1. Osoba, która na podstawie dotychczasowych przepisów:

1) przed dniem 1 stycznia 2022 r. ukończyła szkolenie w dziedzinie uzależnienia i nie uzyskała certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień albo która uzyskała taki certyfikat lub

2) w dniu 1 stycznia 2022 r. jest w trakcie szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień – może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, jednak nie później niż w okresie 4 lat od dnia ukończenia szkolenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami.”

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym reguluje także sytuacje osób, które obecnie szkolą się na instruktora terapii uzależnień, ale planują ukończyć studia magisterskie w zakresach wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 Art. 12 ust. 2. projektowanej ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym brzmi:

,,Art. 12 ust. 2. Osoba, która na podstawie dotychczasowych przepisów:

1) przed dniem 1 stycznia 2022 r. ukończyła szkolenie w dziedzinie uzależnienia i nie uzyskała certyfikatu instruktora terapii uzależnień lub

 2) w dniu 1 stycznia 2022 r. jest w trakcie szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie instruktora terapii uzależnień, lub

3) uzyskała certyfikat instruktora terapii uzależnień

– może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, po ukończeniu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 tej ustawy, jednak nie później niż w okresie 4 lat od dnia ukończenia szkolenia albo uzyskania certyfikatu na podstawie dotychczasowych przepisów.”

7. Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym zaświadczenia potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w dziedzinie uzależnień wydawać będzie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie przepisów wprowadzonych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obu nowelizowanych ustawach przepisy dotyczące zaświadczeń mają analogiczne brzmienie.

 

Podsumowując, projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym  zachowuje w mocy wszystkie wydane do tej pory przez PARPA i KBPN certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień uznany jest za równoważny  tytułowi specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień co wyraża się w uznaniu równorzędności kwalifikacji, uprawnień i wynagrodzeń specjalistów psychoterapii uzależnień i specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Osoby, które posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień będą  kwalifikowane do tej samej grupy zawodowej co osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień określonej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, czyli do grupy 5 wymagającej wyższego wykształcenia i specjalizacji.  Ustawa o zmianie ustawy w żadnym przepisie nie nakłada na osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień obowiązku przystąpienia do dodatkowych egzaminów. Ich uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikają z posiadanego certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień i są równoważne uprawnieniom, które posiadać będą specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, którzy uzyskają tytuł na mocy przepisów ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W przypadku pytań i wątpliwości uprzejmie zapraszam do kontaktu z  Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Informacji udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00:

Kamil Jakubowski

Specjalista ds. szkoleń

22 855 54 64
22 641 15 01
22 855 54 58
504 244 446
kamil.jakubowski@kbpn.gov.pl

Dorota Wieczorek

Specjalista ds. szkoleń

22 855 54 64
22 641 15 01
22 855 54 58
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

Bogusława Bukowska

Zastępca Dyrektora

22 855 54 64
22 641 15 01
22 855 54 58
boguslawa.bukowska@kbpn.gov.pl

Komunikat w formie pdf

Warszawa, 13 grudnia 2021 r
Dyrektor
Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii