Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs z terminem składania ofert do 15 października 2021 roku na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  • Projektu ustawy budżetowej na rok 2022 r.;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.);
  • Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025
    (Dz. U. z 2021r. poz.642);
  • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r., w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 54 z późn. zm).

 

ogłasza konkurs z terminem składania ofert do 15 października 2021 roku na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia,  określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021  r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata  2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka  uzależnień .

 

OBSZAR  NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA: 2.1. ZINTEGROWANE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM:

Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie  w 2022 r. w zł

I.

Realizacja programów profilaktyki selektywnej

 2 700 000,00

II.

Aktualizacja treści w serwisach  www.dopalaczeinfo.pl  i www.bezchemiinadrodze.pl 

30 000,00

Zadanie NPZ 2.1.3 Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie   w 2022 r. w zł

III.

IX Ogólnopolska  konferencja „Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka”


250 000,00

 

 

OBSZAR  NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA: 2.5. UZALEŻNIENIA OD  NARKOTYKÓW.

Zadanie NPZ 2.5.2 Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz poradni internetowej

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie  w 2022 r. w zł

IV.

 

Administrowanie serwisem poradni internetowej www.narkomania.org.pl

 

120 000,00

 


Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2022 wynosi:  3 100 000,00 .

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki finansowe zostaną zmniejszone z przyczyn niezależnych od Biura, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do dnia 15 października 2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem oferty do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny ofert, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.


Dokumenty do pobrania:

 

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie oferty niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność oferty i jej ocenę.

 

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Bartosz Kehl,  tel. 22 855 54 69 wew. 116, bartosz.kehl@kbpn.gov.pl

Anna Borucka,  tel. 22 855 54 69 wew. 117, anna.borucka@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii