Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o dofinansowaniu 2011
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie uzyskania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2011 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 7 lutego 2011 roku

w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2011 r.
i kontynuowanych w 2012 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

Tel. (0-22) 641 15 01, fax (0-22)  641 15 65, www.kbpn.gov.pl

Na podstawie art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27a Ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2007r. Nr 7, poz. 48) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs
na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2011 roku
i kontynuowanych w 2012 roku w ramach szkolenia w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

 

1. Dofinansowanie staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe warunki:

a) są uczestnikami szkolenia rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, realizowanego na mocy decyzji Dyrektora Biura
z dnia 31.07.2008 r.

b) są zatrudnione w placówkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków,

c) złożyły wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1

d) złożyły zaświadczenia poświadczające zarówno aktualne, jak i wcześniejsze zatrudnienie w placówkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków.

2. Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w podmiocie szkolącym w wyznaczonym przez kierownika programu terminie i miejscu.

3. Wnioski o dofinansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Biura nie będą rozpatrywane.

4. Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 18 marca 2011 roku.
O przyjęciu wniosków nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6. Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w roku 2011 i kontynuowanych w roku 2012 wynosi 160 000,00 zł.

7. O przyznaniu dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do podmiotu szkolącego oraz spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt 1, do wyczerpania środków określonych
w pkt. 6.

8. W przypadku dofinansowania realizacji staży i superwizji klinicznej, która kontynuowana będzie w 2012 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji staży i superwizji klinicznych w 2012 r.

9. Kwota dofinansowania stażu klinicznego, realizowanego w ramach II modułu szkolenia certyfikacyjnego przyznawana jest imiennie i wynosi 460 złotych na realizację stażu przez jedną osobę.

10. Kwota dofinansowania superwizji klinicznej, przypadająca na jednego uczestnika szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków wynosi 1400 zł. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 70 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 20 zł

11.

a) W ramach jednego podmiotu szkolącego dofinansowanie do realizacji staży i superwizji może otrzymać maksymalnie 40 osób.

b) Jeśli liczba przyznanych dofinansowań w ramach jednego podmiotu zostanie wyczerpana, a w dyspozycji Biura nadal pozostaną środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych, Dyrektor Biura może podjąć decyzję o zwiększeniu przyznanych dofinansowań w danym podmiocie o ile osoby, które go nie otrzymały spełniają kryteria przyznania dofinansowania określone w pkt.1-2. Zwiększenie dofinansowania w ramach jednego podmiotu może być przyznane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt 6.

12. Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie następujących kryteriów:

- spełniania przez aplikanta wymagań  zawartych w punkcie 1

- długości stażu pracy w placówce zajmującej się rehabilitacją osób uzależnionych
od narkotyków (pierwszeństwo mają osoby, które były zatrudnione w jednostkach prowadzących terapię i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku – podstawa prawna: art. 1, ust. 4, pkt 1. ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii).

- kolejności wpływu wniosków

- uzasadnienia wniosku

13. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekaże podmiotom szkolącym
w terminie do dnia 11 kwietnia b.r. imienną listę osób wraz z podaniem zakresu i kwoty przyznanego dofinansowania. Dane te zostaną zamieszczone również na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce „Certyfikacja” / „Dofinansowanie szkoleń” / „Przyznane dofinansowania”.

14. Środki finansowe na realizację staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach
II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez Dyrektora Krajowego Biura, a podmiotem realizującym szkolenie.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Termin składania ofert (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 18.03.2011r. Oferty należy składać do godziny 16.00.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

Dyrektor Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii