Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie w sprawie wpisu na listę superwizorów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zasad umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia

§ 1

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej ,,Biurem”, na podstawie:

- art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.),
§ 2 ust. 1 pkt 6 oraz § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 766),

ogłasza zasady umieszczania na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie określa zasady umieszczania na stronie internetowej Biura informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia dla osób, które nie były wpisane na listę superwizorów psychoterapii uzależnień prowadzoną na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. z 2006 r. nr 132 poz. 931) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (DZ.U. z 2012 r. poz. 734)

§ 3

1. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień superwizja kliniczna psychoterapii uzależnień może być prowadzona, przez osoby (zwane dalej superwizorami psychoterapii uzależnień), które spełniają następujące kryteria:
1) posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień od co najmniej 7 lat;
2) posiadają co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi;
3) posiadają co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-szkoleniowej;
4) poddają swoją pracę jako specjalista psychoterapii uzależnień superwizji klinicznej;
5) ukończyły szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami terapii o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności: humanistyczno-doświadczeniowej, psychodynamiczno-psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej oraz integracyjnej;
6) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
7) uzyskały pozytywną opinię dyrektora Biura, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w pkt 1-6.

2. Superwizor psychoterapii uzależnień jest uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej zarówno indywidualnej jak i grupowej, superwizji programów leczniczych oraz superwizji zespołów terapeutycznych.

§ 4

1.
Spełnienie wymagań określonych w punktach 1-6 powyżej należy udokumentować przesyłając do Biura:

1) kopię certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień;
2) kopie zaświadczeń potwierdzających staż pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi;
3) kopie zaświadczeń potwierdzających staż pracy dydaktyczno-szkoleniowej;
4) dokumenty potwierdzające prowadzenie pracy własnej jako specjalisty psychoterapii uzależnień pod superwizją kliniczną (opinię superwizora zawierającą informację o liczbie godzin superwizji i okresie prowadzenia, rodzaju prowadzonej superwizji) wraz z rekomendacją od superwizora dla kandydata na superwizora;
5) kopię zaświadczenia/kopie zaświadczeń ukończenia szkolenia/szkoleń w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych, o których mowa w 2 ust.1 pkt 5;
6) aktualne zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo;
7) zaświadczenie dokumentujące prowadzenie superwizji klinicznej (jeśli osoba starająca się o wpis ma doświadczenia związane z prowadzeniem superwizji - dokument ten nie jest obligatoryjny);
8) dwa nagrania audio lub video na pen drive lub na płycie CD 2 z prowadzonej superwizji klinicznej dotyczącej psychoterapii osoby uzależnionej oraz psychoterapii osoby bliskiej osoby uzależnionej; czas trwania każdego nagrania nie powinien być krótszy niż 30 min i nie dłuższy niż 45 min.; nagranie ma demonstrować umiejętności w zakresie prowadzenia superwizji dla specjalistów psychoterapii uzależnień.

2. Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 oraz podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2.

3. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osób uczestniczących w nagraniu na przedstawienie materiału zarejestrowanego na potrzeby postepowania kwalifikacyjnego.

§ 5

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii może usunąć ze strony internetowej informację o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia przez superwizora psychoterapii uzależnień, który w rażący sposób narusza standardy realizacji superwizji, co uniemożliwia realizację szkolenia w sposób zgodny z rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień lub w sposób rażący narusza kodeks etyki terapeutów uzależnień.

§ 6

1.
W celu wydania opinii Dyrektor powołuje Zespół recenzentów, którego zadaniem będzie ocena spełnienia wymagań, o których mowa w §3 niniejszego Zarządzenia.
2. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołuje Zespół recenzentów w składzie:

1) Czesław Czabała,
2) Małgorzata Kowalcze,
3) Ireneusz Kaczmarczyk,
4) Anna Przenzak,
5) Małgorzata Polecińska,
6) Bożena Maciek-Haściłło.

3. Zespół realizuje swoje zadania od wejścia w życie niniejszego Zarządzenia do dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Każdorazowo do oceny nadesłanego wniosku od kandydata na superwizora psychoterapii uzależnień Dyrektor Biura wskazuje trzech recenzentów, a spośród nich jednego Przewodniczącego.
5. Zespół dokonuje oceny wniosków jedynie tych spośród kandydatów, którzy przedstawią nagranie oraz wszystkie wymagane dokumenty określone w § 4 Zarządzenia.
6. Po zapoznaniu się z przesłanym wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami i materiałami Zespół może zdecydować o konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na superwizora psychoterapii uzależnień.
7. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku recenzenci, o których mowa w 6 ust.4 podejmują decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu rekomendacji kandydatowi na superwizora psychoterapii uzależnień i przygotowują wniosek do Dyrektora Biura z uzasadnieniem decyzji.
8. Dyrektor Biura na podstawie przedłożonej rekomendacji podejmuje decyzję o umieszczeniu na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej przez danego superwizora w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia (realizowanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień).
9. Wnioski rozpatrywane są dwa razy tj. w I i w III kwartale każdego roku. Zespół pracuje w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.
10. Od roku 2022 wnioski kandydatów na superwizorów psychoterapii uzależnień przesłane w I półroczu zostaną rozpatrzone do 30 września tego samego roku, zaś zgłoszenia, które wpłyną do Biura w II półroczu zostaną rozpatrzone do 31 marca kolejnego roku.
11. Wnioski, które wpłyną do Biura do dnia 15 października 2021 r. zostaną rozpatrzone do dnia 31 grudnia 2021 r.
12. Członkom Zespołu przysługuje wynagrodzenie, według stawek określonych przez Dyrektora Biura oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.

§ 7

Szczegółowy regulamin pracy Zespołu zostanie określony przez Dyrektora Biura przed dokonaniem pierwszej oceny wniosków.

§ 8

Załączniki do niniejszego zarządzenia stanowią:

- załącznik nr 1 – Wzór wniosku,

- załącznik nr 2 – Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych.

§ 9

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku

Załącznik nr 2 – Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

Zarządzenie w pdf
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii