Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 oraz 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (MAJ)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 oraz 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (MAJ)
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2021 oraz 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

1.    art. 88 ust. 4 pkt  5   ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.);
2.    art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 i art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.);
3.    § 3, § 5, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2029 z późn. zm.);
4.    upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania czynności określonych
w ww. rozporządzeniu, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.), o dofinansowanie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, monitorowania i weryfikacji ich realizacji oraz przekazywania środków i ich rozliczania;

ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2021 oraz w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,

zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt  5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.) w zw. z art. 2, w zw. z art. 13 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183)

Nr

zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł. 2021

r.

Kwota w zł. 2022

r.

1.

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi

160 000,00

 

-

2.

 

Pilotażowe wdrożenie krótkiej interwencji wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi

 

 

 

 

30 000,00

100 000,00

3.

 

Szkolenie w zakresie specyfiki prowadzenia terapii uzależnień dzieci i młodzieży.

 

170 000,00

-Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: w 2021 roku360 000,00 ; w 2022 roku100,000 zł.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego
i finansowego zadania objętego niniejszym konkursem. Podana kwota na realizację zadania może ulec zmianie
w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Biuro zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.06.2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776  Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w terminie do dnia 23.03.2021 r. w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku
do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura
w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 

Dokumenty do pobrania:
1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Treść ogłoszenia (konkurs majowy)
2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin Komisji Konkursowej (konkurs majowy)
3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Karta oceny (konkurs majowy)
4. Załącznik nr 4 do Zarządzenia - Wzór wniosku (konkurs majowy)
5. WNIOSEK Załącznik nr 1 do wniosku Informacja na temat projektu (konkurs majowy)
6. WNIOSEK Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenia Wnioskodawcy (konkurs majowy)
7. WNIOSEK Załącznik nr 3 do wniosku Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (konkurs majowy)Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii