Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte do końca 2019 roku / Egzamin certyfikujący
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Pytania na egzamin ustny

 • Proszę omówić czynniki leczące w psychoterapii.
 • Proszę omówić założenia psychologii poznawczo-behawioralnej w kontekście uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Proszę omówić filozofię i założenia wywiadu/dialogu  motywującego.
 • Proszę wymienić i omówić kryteria diagnostyczne uzależnienia od substancji psychoaktywnych wg ICD – 10
 • Proszę omówić kryteria kwalifikacyjne do terapii substytucyjnej.
 • Proszę omówić Transteoretyczny Model Zmiany J. Prochaska, C. DiClemente.
 • Czy wstępna motywacja do leczenia ma wpływ na uzyskane wyniki terapii. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.
 • Proszę omówić skuteczne podejścia motywowania pacjenta do zmiany zachowań?
 • Proszę opisać założenia współczesnej społeczności terapeutycznej wg G. De Leon'a na takich wymiarach jak czynniki leczące, odpowiedzialność kadry za proces leczenia, decyzje dotyczące wypisu pacjenta, hierarchia personelu i pacjentów.
 • Proszę wymienić cele terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych wg WHO.
 • Proszę omówić sposób postępowania z pacjentem ,,oporującym” z perspektywy założeń wywiadu/dialogu motywującego.
 • Proszę omówić proces psychoterapii w rozumieniu C. Rogersa.
 • Proszę wyjaśnić model zapobiegania nawrotom choroby A. Marlatta.
 • Proszę omówić podejście tzw. redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.
 • Podstawowe zasady etyczne w pracy z osobą uzależnioną.
 • Proszę omówić strategiczno-strukturalny model leczenia uzależnień.
 • Proszę omówić zasady konstruowania indywidualnego planu terapii.
 • Proszę omówić cele i metody interwencji kryzysowej.
 • Proszę omówić cele i metody psychoterapii egzystencjalnej.
 • Proszę omówić cele i metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej w kontekście leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Proszę wyjaśnić jak rozumiane jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych w koncepcji społeczności terapeutycznej.
 • Opisz proces dochodzenia do uzależnienia w kategoriach  systemowego    podejścia do rodziny.
 • Profilaktyka indykatywna w obszarze uzależnień: omów możliwe typy działań profilaktycznych.
 • Profilaktyka selektywna w obszarze uzależnień: omów możliwe typy działań profilaktycznych.
 • Proszę omówić prawa pacjenta w kontekście terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Proszę omówić możliwe interpretacje agresji werbalnej w relacji klient-pacjent.
 • Wyjaśnij mechanizm nałogowego regulowania emocji wg  J. Mellibrudy i sposoby rozbrajania tego mechanizmu.
 • Wskaż właściwości grupy (czynniki leczące) wpływające na zmianę  funkcjonowania pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych w wymiarze emocjonalnym, społecznym i psychologicznym.
 • Proszę omówić główne elementy – tezy terapii V. Frankla.
 • Omów źródła oporu w psychoterapii - opisz jedną z koncepcji  np.  J. Enrighta.
 • Omów teorię odporności (Resilience) M. Rutter’a i N. Germazy’ego.
 • Wymień cechy osobowości dyssocjalnej i zaproponuj plan postępowania psychoterapeutycznego z perspektywy podejścia behawioralno – poznawczego z osobą, u której rozpoznano osobowość dyssocjalną i uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
 • Jaka jest Twoja opinia na temat prowadzenia terapii behawioralno-poznawczej u pacjentów uzależnionych z organicznym uszkodzeniem O.U.N ?
 • Wyjaśnij efekt złamania abstynencji opisany przez A. Marlatta.
 • Wyjaśnij na czym polega i w czym wyraża się empatia wobec pacjenta i jaki jest jej związek z rezultatami terapii.
 • Na czym polega technika ,,odzwierciedlania” i w jakim celu może być stosowana w procesie psychoterapii.
 • Omów znane ci techniki poznawczo – behawioralne i uzasadnienie dla ich zastosowania.
 • Wyjaśnij na czym polega i w czym wyraża się sojusz terapeutyczny oraz jaki jest związek między sojuszem terapeutycznym a rezultatami terapii.
 • Omów teorię społecznego uczenia się A. Bandury i jej wpływ na rozwój behawioralno - poznawczych koncepcji uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii