Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / konkurs na dofinansowanie 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl
ogłasza konkurs na finansowanie/dofinansowanie superwizji klinicznych
realizowanych w 2021 roku i kontynuowanych w 2022 roku
w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

na podstawie

- art. 27 oraz 27a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)

- dokumentu „Procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”.

1. Finansowanie/dofinansowanie superwizji realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień, może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe wymagania:

a) są uczestnikami szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. 2019 poz. 766);

b) są zatrudnione w jednostkach prowadzących rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (zwanych dalej narkotykami) w ramach stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze godzin równoważnym ½ etatu;

c) są zatrudnione na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków;

d) zaplanowały rozpoczęcie realizacji superwizji na 2021 rok;

e) złożyły kompletnie wypełniony wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia konkursowego;

f) złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie w jednostkach prowadzących rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie narkotyków na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją tych osób na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia konkursowego;[1]

g) złożyły oświadczenie o nieotrzymaniu dofinansowania superwizji klinicznej z innych źródeł.

2. Komplet dokumentów określony w pkt. 1e, 1f, 1g należy złożyć w podmiocie szkolącym w którym uczestnik odbywa szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2021 roku.

3. Wnioski o finansowanie/dofinansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Biura nie będą rozpatrywane.

4. Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 22 marca 2021 roku. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6. Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na finansowanie/dofinansowanie superwizji klinicznych realizowanych w roku 2021 r. i kontynuowanych w roku 2022 wynosi 191 360 zł.

7. W przypadku finansowania/dofinansowania superwizji klinicznych, których realizacja kontynuowana będzie w 2022 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji superwizji klinicznych.

8. Uczestnicy mogą otrzymać finansowanie/dofinansowanie wyłącznie kosztów superwizji.

9. Kwota finansowania/dofinansowania superwizji klinicznej przyznawana jest imiennie i wynosi 1860 złotych na realizację superwizji przez jedną osobę. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 80 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 23 zł

10. Finansowanie/Dofinansowanie do realizacji superwizji mogą otrzymać maksymalnie 104 osoby ze wszystkich podmiotów szkolących.

11. Decyzja o finansowaniu/dofinansowaniu podejmowana jest przez Dyrektora Biura na podstawie następujących kryteriów (do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Biura):

a) spełnianie przez wnioskodawcę wymagań zawartych w pkt. 1 niniejszego dokumentu;

b) kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego;

12. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekaże podmiotom szkolącymw terminie do dnia 12 kwietnia 2021 roku imienną listę osób wraz z podaniem zakresu i kwoty przyznanego dofinansowania.

13. Środki finansowe na realizację superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Krajowego Biura a podmiotem szkolącym.

14. Podmioty szkolące składają wnioski wraz z pismem przewodnim zawierającym imienną listę przesłanych wniosków.

15. Wnioski o sfinansowanie/dofinansowanie superwizji powinny być przesyłane przez podmioty szkolące na adres: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 [1] Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych o kodach resortowych 1740, 2740, 2742, 4740 mogą ubiegać się o dofinansowanie z obu instytucji (PARPA i KBPN) jednocześnie (należy złożyć dwa osobne wnioski). Jednak tylko w jednej z tych instytucji możliwe jest otrzymanie dofinansowania.

Data: 8 lutego 2021 roku

Dyrektor Krajowego Biura
ds.Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik 1. Wniosek o sfinansowanie/dofinansowanie kosztów superwizji ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii