Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Organizacje / Dotacje/Dokumenty / Procedury i dokumenty
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Procedury i dokumenty
Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Realizatorzy projektów współfinansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia lub/i Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłaniani są w wyniku procedur określonych w szczegółowych warunkach ogłaszanego konkursu.

Wyłonionym wnioskodawcom udostępniane są dane do systemu elektronicznej obsługi zadań zleconych* (Trimtab) funkcjonującego pod adresem https://app.kbpn.pl/KBPN/Login.

System elektronicznej obsługi zadań zleconych umożliwia realizatorom:

I. Złożenie preliminarza kosztów wraz z harmonogramem działań.
Po uzyskaniu danych dostępowych (loginu i hasła) wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia preliminarza kosztów zadania zleconego wraz harmonogramem działań zgodnie z przyjętym do realizacji zakresem merytorycznym i finansowym. Złożony w systemie preliminarz oraz harmonogram są podstawą do zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadania oraz do udzielenia dofinansowania na ten cel.

II. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadania.
Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie, zobowiązani są do składania sprawozdań w systemie Trimtab. Sprawozdawczość obejmuje realizację działań merytorycznych oraz rozliczenie finansowe z realizacji zadania publicznego w terminach i na zasadach określonych w umowie. Nie wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości w określonych terminach spowoduje wstrzymanie przekazywania środków finansowych na dalszą realizację zadania. Nie przedłożenie sprawozdania z całości realizacji zadania jest podstawą do wykluczenia podmiotu z kolejnego naboru wniosku. Sprawozdania merytoryczne i finansowe, zaakceptowane w systemie przez pracowników FRPH, powinny być wydrukowane, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniobiorcy, opatrzone pieczęcią organizacji i wysłane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Biura.

III. Wnioskowanie o dokonanie zmian.
Jeżeli zachodzi uzasadnioną konieczność, wnioskodawca może wystąpić o dokonanie zmian w realizowanym projekcie. Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym powinien zostać złożony w systemie Trimtab w terminie co najmniej 15 dni kalendarzowych od ich planowanego wprowadzenia w życie. Wnioskodawca zobowiązany jest również do informowania Krajowego Biura o wszelkich zmianach w zakresie realizowanej umowy, dotyczących m.in. zmian realizatorów, modyfikacji harmonogramu działań czy też zmian w zakresie danych wnioskodawcy.
Wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu akceptacji Krajowego Biura.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym
Wniosek o dokonanie zmiany harmonogramu
Wniosek dotyczący zmiany realizatorów
Zasady rozliczania dotacji 
Zasady wypełniania sprawozdania merytorycznego
Wzrór raportu ewaluacyjnego

*UWAGA! Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu jest posiadanie przez Wnioskodawcę komputera z dostępem do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer lub Mozilla Firefox.

Materiały archiwalne:

 

 

 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii