Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Pełen wykaz zadań zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, planowanych do realizacji na lata 2021-2022, w ramach konkursów wniosków ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Pełen wykaz zadań zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, planowanych do realizacji na lata 2021-2022, w ramach konkursów wniosków ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
W dniu 8 i 9 października Krajowe Biuro ogłosiło dwa konkursy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Ogłoszone zadania konkursowe nie wyczerpują wszystkich zadań zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia do realizacji w roku 2021-2022.

Poniżej przedstawiamy pełne listy zadań konkursowych, które będą ogłaszane w konkursach, sukcesywnie do końca 2020 roku. Uprzejmie prosimy o śledzenie ogłoszeń na stronie Krajowego Biura.

Zadania do realizacji ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM 

Nr

Nazwa zadania

Opis zadania

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń mających na celu zwiększanie poziomu wiedzy i kompetencji terapeutów uzależnień i lekarzy w zakresie stosowania skutecznych metod pracy w odniesieniu do uzależnień behawioralnych.

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń mających na celu zwiększanie poziomu wiedzy i kompetencji osób realizujących programy profilaktyczne, w zakresie problematyki związanej z zagrożeniami wynikającymi z uzależnień behawioralnych oraz metod i sposobów przeciwdziałania rozwijaniu się problemów związanych z uzależnianiami behawioralnymi.

3

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.

W ramach zadania planowane jest zlecenie do realizacji projektów szkoleniowych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, realizowanych w ramach istniejących programów szkoleń certyfikowanych.

 

4

Zorganizowanie i przeprowadzenie webinariów adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych i terapeutów uzależnień
w zakresie ewaluacji projektów realizowanych we współpracy z KBPN

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń poświęconych metodom ewaluacji, adresowanych do podmiotów realizujących zadania zlecone dofinansowane ze środków FRPH,  prowadzonych w formie seminariów internetowych, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

5

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

W ramach zadania planowane jest zlecenie do realizacji projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pracy socjalnej, służących zwiększeniu poziomu ich wiedzy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

6

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

Celem zadania jest zwiększenie świadomości i wiedzy wśród operatorów gier losowych na temat zagrożeń związanych z hazardem oraz nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów grania patologicznego.

7

Opracowanie i wydanie materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.

Przedmiotem zadania jest opracowanie i wydanie w formie elektronicznej materiałów informacyjno-edukacyjnych obejmujących problematykę uzależnień w kontekście zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych, na które najbardziej narażone są dzieci i młodzież szkolna, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z mediów elektronicznych. Celem realizacji tego zadania jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty oraz umiejętności podejmowania przez nich adekwatnych działań w obliczu tych zagrożeń.

8

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Przedmiotem zadania jest wydanie publikacji dostarczających wiedzy z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, w tym na temat skutecznych strategii i metod w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych. Publikacje  przeznaczone będą do bezpłatnej dystrybucji dla realizatorów programów profilaktycznych oraz terapeutów uzależnień.

9

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie konferencji dotyczącej uzależnień behawioralnych służącej zwiększeniu poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych oraz zapoznanie się z doświadczeniami ekspertów z innych krajów zajmujących się tą tematyką.

10

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

Przedmiotem zadania jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym uzależnieniom. Dofinansowanie będzie przyznawane w szczególności na realizację projektów w innowacyjnej formie m.in. interaktywnych narzędzi edukacyjnych, gier, filmów edukacyjnych, popularyzowanie problematyki na łamach czasopism obejmujących tematykę uzależnień.

11

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie regionalnych konferencji, których celem jest uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za politykę społeczną oraz osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień na problem zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

12

Ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych
z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedmiotem zadania jest realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, która ma na celu uwrażliwić ich na zagrożenia wynikające z nadużywania nowych technologii przez dzieci a także edukować na temat sposobu zapobiegania temu zjawisku i dostarczać wiedzy na temat czynników chroniących. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie dwuletnim.

13

Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień.

Celem zadania jest wydanie pisma poświęconego tematyce uzależnień behawioralnych oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Misją pisma będzie pośredniczenie w przekazie informacji na temat różnorodnych działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom m.in. prowadzonych badań, metod leczenia i rehabilitacji, profilaktyki itp.

14

Upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów behawioralnych – cykl artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim

Przedmiotem zadania jest wydanie cyklu artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim, których celem jest przybliżenie tematu uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników chroniących
i ryzyka a także możliwości uzyskania pomocy.

15

Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.

Celem zadania jest kompleksowa obsługa telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych, działającego pod numerem telefonu 801 889 880.

16

Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki.

Przedmiotem zadania jest kompleksowa obsługa strony internetowej oraz prowadzonej w ramach strony poradni internetowej, działającej pod adresem www.uzaleznieniabehawioralne.pl.

 

17

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym.

Realizacja zadania ma służyć przygotowaniu opartych na dowodach programów profilaktyki uniwersalnej, mających zastosowanie w zapobieganiu uzależnień behawioralnych, gotowych do wdrożenia w skali ogólnopolskiej lub regionalnej.

18

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci
i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

W ramach zadania planowane jest zlecenie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej mających na celu zapobieganie uzależnieniom behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
z nadużywaniem komputera i Internetu wśród dzieci i młodzieży.

19

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie, opartego na dowodach naukowych,  programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci
w kontakcie z mediami elektronicznymi do realizacji w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Efektem końcowym realizacji zadania ma być program przygotowany do wdrożenia w skali ogólnopolskiej i możliwy do realizacji w wymienionych placówkach.

20

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.

Przedmiotem zadania jest realizacja projektów profilaktyki uzależnień behawioralnych, adresowanych do grup zawodowych wysokiego ryzyka uzależnieniem

21

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Realizacja tego zadania ma służyć przygotowaniu opartych na dowodach programów profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych hazardem problemowym/ patologicznym lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, gotowych do wdrożenia w skali ogólnopolskiej lub regionalnej, mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego tych osób.

22

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Przedmiotem zadania jest realizacja programów profilaktyki selektywnej w zakresie zapobiegania problemowemu i patologicznemu hazardowi oraz innym uzależnieniom behawioralnym.

23

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskimi i rodzinom.

24

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

Przedmiotem zadania jest realizacja działań służących rozszerzeniu oferty pomocy dla osób dorosłych będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin. Program ma na celu motywowanie osób uzależnionych od hazardu lub innych czynności do podjęcia leczenia lub podtrzymania efektów terapii i zapobiegania nawrotom.

25

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy
w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego
i patologicznego.

Zakres zadania umożliwia realizację różnorodnych projektów badawczych, które będą wnosiły znaczący wkład w dorobek naukowy i weryfikowały dotychczasowy stan wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych.

 

26

Przegląd i analiza narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności, powstałych w ramach projektów współfinansowanych ze środków FRPH oraz narzędzi, które zostały z tych środków adaptowane.

Przedmiotem zadania jest dokonanie przeglądu narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności powstałych w ramach realizacji projektów badawczych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, analiza i ocena ich użyteczności oraz upowszechnienie. 

27

Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania.

Przedmiotem zadania jest opracowanie programu wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania wśród dzieci i młodzieży nadużywającej mediów elektronicznych, realizowany poza placówkami szkolnymi. Oczekuje się, że efektem końcowym realizacji zadania będzie program przygotowany do wdrożenia w skali ogólnopolskiej, do zastosowania m.in. w poradniach leczenia uzależnień, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 


Zadania do realizacji ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Nr

Nazwa zadania

Opis zadania

1

 

Kontynuacja i aktualizacja Ogólnopolskiej kampanii Bez Chemii Na Drodze

 

Opracowanie nowej odsłony ogólnopolskiej kampanii społecznej  „Bez chemii na drodze”, która rozpoczęła się w roku 2020, dotyczącej ryzyka wypadków związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas prowadzenia pojazdów. Zakładanym celem kampanii jest nadal wzmacnianie postaw i zachowań kierowców sprzyjających ograniczaniu ryzyka wiążącego się z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

2

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń mających na celu  podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) na temat skutecznych strategii  rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
oraz tworzenia gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii. Projekt ogólnopolski.

3

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów  programów profilaktyki uniwersalnej,  rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,  adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem szkoleń jest upowszechnianie  programów rekomendowanych na terenie Polski.

4

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programu wczesnej interwencji FreD goes net

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów  rekomendowanego programu wczesnej interwencji Fred goes net adresowanego do okazjonalnych użytkowników substancji psychoaktywnych. Projekt ogólnopolski. 

5

Opracowanie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej, adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystosowanego do wykorzystania przez nauczyciela w pracy zdalnej

Dwuletni projekt mający na celu opracowanie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej  adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przystosowanego do prowadzenia przez nauczycieli w ramach pracy zdalnej. Obejmujący:

1.      Pilotażowe wdrożenie programu i przeprowadzenie ewaluacji formatywnej pilotażowej wersji programu.

2.      Opracowanie materiałów metodycznych dla trenerów i realizatorów programu (program szkolenia,   podręcznik dla realizatora, materiały dla uczestników programu dostosowane do wykorzystania w trybie zdalnym)

3.      Przygotowanie kadry trenerów do upowszechniania programu.

6

Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do pracowników sądów rodzinnych

 

Przedmiotem zadania jest zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla  pracowników sądów rodzinnych z zakresu aktualnej wiedzy na temat profilaktyki opartej na naukowych podstawach, w tym ze szczególnym uwzględnieniem skutecznych strategii profilaktycznych wykorzystywanych w pracy  z młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka  związanego z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

7

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, rozwijających kompetencje rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów  programów profilaktycznych  rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców, wychowawców /nauczycieli/pedagogów,  rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Celem szkoleń jest upowszechnianie programów rekomendowanych na terenie Polski.

8

Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net

Realizacja programu FreD goes net w ponad  na terenie całego kraju. Rozpowszechnienie programu wymaga współpracy z szeregiem podmiotów mogących kierować odbiorców do programu, m.in. policją, sądami, placówkami oświatowymi, służby zdrowia. Program FreD został po raz pierwszy wdrożony w Polsce w latach 2007-2010 przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest systematycznie upowszechniany, aktywnie działa ponad 200 przeszkolonych realizatorów. Program FreD  jest programem wczesnej interwencji opartej na naukowych podstawach, znajduje się w bazie Programów Rekomendowanych.

9

Aktualizacja podręcznika dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD goes net i adaptacja programu do realizacji zdalnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Dwuletni projekt dotyczący programu wczesnej interwencji Fred Goes net obejmujący następujące działania:

1.      Aktualizacja podręcznika programu  uwzględniająca doświadczenia z wcześniejszych realizacji programu oraz aktualną wiedzę na temat epidemiologii i mechanizmów zachowań ryzykownych młodzieży oraz najnowsze wyniki ewaluacji programu.

2.      Adaptacja zaktualizowanego programu do realizacji zdalnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych oraz jego pilotażowa realizacja

10

Ewaluacja programów profilaktycznych o naukowych podstawach adresowanych do dzieci i młodzieży

Celem zadania jest zwiększenie oferty programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego o udowodnionej skuteczności. Obejmuje ono przeprowadzenie ewaluacji procesu i wyników programów profilaktycznych. Do wyboru jest jeden z poniższych wariantów realizacji zadania:

1.       Przeprowadzenie ewaluacji programu profilaktycznego, który znajduje się już w systemie rekomendacji (na poziomie I – „Program obiecujący” albo na poziomie II rekomendacji – „Dobra praktyka”) ale do tej pory nie przeprowadzono badań odnoszących się do wpływu programu na zmiany zachowania u jego odbiorców.

2.       Przeprowadzenie ewaluacji programu profilaktycznego, który zostanie zgłoszony do Systemu Rekomendacji albo jest już w procesie rekomendacji, lecz nie był poddany ewaluacji. 

11

Ewaluacja formatywna Centrów Redukcji Szkód

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie ewaluacji formatywnej centrów redukcji szkód funkcjonujących od 2018 roku. Celem zadania jest ocena, które
z realizowanych działań prowadzą do osiągnięcia najlepszych i najkorzystniejszych rezultatów.

12

Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.

Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia występowania ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób. Zadanie w szczególności koncentruje się na wspieraniu ulicznych i stacjonarnych programów redukcji szkód oraz wsparciu społecznym i socjalnym.

13

 

Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód

 

Utworzenie i prowadzenie Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód  dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. W ramach Centrum powinien być prowadzony kompleksowy program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych, w tym oddziaływania środowiskowe.

14

Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

Realizacja programu terapii Candis skierowanego do osób używających szkodliwie i uzależnionych od przetworów konopi oraz do ich rodzin i bliskich, uzupełnionego o działania obejmujące wsparcie społeczne, prawne i pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne realizowane w trybie ambulatoryjnym. Zadanie odpowiada na wysokie potrzeby użytkowników przetworów konopi indyjskich, które są najbardziej popularnymi i rozpowszechnionymi nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi w Polsce. W skali roku jest to ponad 2 tys. odbiorców.

15

Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania planowane jest zlecenie do realizacji zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i współpracujących z JST podmiotów na temat monitorowania problemu narkotyków i narkomanii oraz przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym

16

Badanie systemu pomocy osobom uzależnionym

Celem badań będzie uzyskanie szerszego, wychodzącego poza rutynowe statystyki, obrazu lecznictwa osób uzależnionych na podstawie badania placówek leczniczych. Badanie ma obejmować m.in pytania o źródła finansowania, ofertę, jaką proponują pacjentom placówki leczenia i rehabilitacji, dostępność leczenia, jego cele, utrzymywanie się w programie, monitorowanie pacjentów po zakończeniu programu, charakterystykę pacjentów oraz personelu placówek leczenia osób uzależnionych.

17

Badanie ewaluacyjne artykuł 62a

W ramach zadania zostanie przeprowadzona ewaluacja wdrażania artykuł 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dającego prokuratorowi lub sędziemu możliwość umorzenia postępowania w sprawach o posiadanie nieznacznych  ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek   jak również ocena skuteczności szkoleń wśród sędziów i prokuratorów dotyczących stosowania ww. artykułu

18

Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym.

Celem badania będzie analiza wpływu epidemii COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym w tym na podejmowane działania profilaktyczne.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii