Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  • Projektu ustawy budżetowej na rok 2021 r.;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 1240 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  • Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. nr 137 926 z późn. zm.);
  • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r., w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 54 z późn. zm).

ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
z zakresu: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie              w 2021 r. w zł

 

1.

 

VIII Ogólnopolska  konferencja „Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka”

 

250 000,00

 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie              w 2021 r. w zł

 

2.

Realizacja programów profilaktyki selektywnej

 

2 700 000,00

 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie              w 2021 r. w zł

3.

Administrowanie serwisami poradni internetowej www.narkomania.org.pl i www.dopalaczeinfo.pl

150 000,00

 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie              w 2021 r. w zł

4.

Realizacja programów profilaktyki wskazującej

1 000 000,00

 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie              w 2021 r. w zł

 

5.

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi

1 307 000,00

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2021 wynosi: 5 407  000,00 .

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki finansowe zostaną zmniejszone z przyczyn niezależnych od Biura, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do dnia 15 października 2020 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem oferty do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Korespondencja kierowana do Biura za pośrednictwem operatora pocztowego oraz składana bezpośrednio w Biurze podlega 48 godzinnej kwarantannie.

Oceny ofert, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura
w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

1. Szczegółowe warunki konkursu (treść ogłoszenia);
2. Regulamin Komisji Konkursowej;
3. Karta oceny;
4. Wzór oferty;
5. Zał. nr 1 Informacja na temat projektu;
6. Zał. nr 2 Oświadczenie Wnioskodawcy;
7. Zał. nr 3 Oświadczenie o kwalifikalności VAT;
8. Zał. nr 4 Oświadczenie o rachunku bankowym.

 


Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii