Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Konkursy / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację w okresie 2012-2013 zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywanie problemów wynikających z hazardu oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację w latach 2012 -2013 zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu
lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji  psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Dokonanie przeglądu aktualnego stanu światowej wiedzy naukowej dotyczącej uzależnień behawioralnych[1], w tym hazardu problemowego i patologicznego.

2.

Opracowanie i walidacja narzędzi do screeningu i diagnozy hazardu patologicznego oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu I:        500 000,00,-

 

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od  substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu/projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

2.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu/projektów szkoleniowych na temat zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, w zakresie:

1) skutecznych metod profilaktyki,

2) terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi,

- adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

3.

Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, uwzględniającej skuteczne metody profilaktyki i terapii w tym zakresie.

4.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

5.

Opracowanie i wydanie publikacji naukowej na temat skutecznych strategii profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu II:           1 500 000,00,-

 

Program III: Profilaktyka uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu problemowego lub patologicznego oraz innym uzależnieniom niestanowiącym uzależnień od substancji psychoaktywnych.

2.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektów w zakresie:

1)  wczesnej interwencji skierowanej do osób korzystających z gier hazardowych;

2)  profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem problemowym/patologicznym lub innymi uzależnieniami niestanowiącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu III:                500 000,00,-

 

Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z:

1) problemowym i patologicznym hazardem;

2)  innymi uzależnieniami behawioralnymi,

adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka,
z uwzględnieniem grup wiekowych.

2.

Opracowanie i rozpowszechnienie informatora na temat placówek udzielających pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/ patologicznego w Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Opracowanie i prowadzenie strony internetowej o charakterze informacyjno-edukacyjnym, obejmującej problematykę uzależnień behawioralnych, w tym problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz uruchomienie i obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki.

4.

Uruchomienie i prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.

5.

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu IV:              1 500 000,00,-

 

Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu V:               9 500 000,00,-

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia wynosi: 13 500 000 zł.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Szczegółowe warunki naboru wniosków stanowią integralną cześć niniejszego ogłoszenia.

Wnioski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach powinny być dostarczone osobiście lub pocztą do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, w terminie do dnia 30 listopada 2011 r., do godz. 16.00.

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego, nie będą podlegały ocenie. W celu wyeliminowania ewentualnych opóźnień związanych z przekazaniem drogą pocztową przesyłek, Krajowe Biuro zwraca uwagę na możliwie wczesną wysyłkę wniosków i sugeruje, aby były to przesyłki priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z  uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012–2013”.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 31 stycznia 2012 roku.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

UWAGA!

Pytania dotyczące naboru wniosków na realizację zadań w ramach powyższych Programów Ministra Zdrowia należy kierować na adres e-mail: bozena.bajerowska@kbpn.gov.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103

 

Dokumenty do pobrania:[1] zamiast terminu „innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, które definiuje art. 88 Ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych, na potrzeby tego dokumentu stosuje się sformułowanie „innych uzależnień behawioralnych”.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii