Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Szkolenia i konferencje / Szkolenie dla realizatorów programu FreD
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie dla realizatorów programu FreD
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu „FreD”

Szkolenie jest zorganizowane w ramach działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 ukierunkowanego na upowszechnienie  projektów wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności,  adresowanych do osób używających narkotyków.   Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem profilaktyki selektywnej przeznaczonym dla osób w wieku 15-21 lat, używających okazjonalnie lub szkodliwie narkotyków. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie  zajęć w małych grupach, z  wykorzystaniem podejścia motywującego. W latach 2007-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało i pilotażowo wdrożyło program w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu FreD goes net, koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen Lippe – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster.

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie certyfikowanych  realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków zgodnie z programem FreD
 • Zainicjowanie sieci współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
 • Upowszechnienie programu o potwierdzonej jakości

Termin szkolenia: 19 - 22 września 2011 roku

Miejsce  szkolenia:  Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym

Wykładowcy: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu FreD goes net, certyfikowanych trenerów: terapii motywującej i programu „FreD goes net”.

Planowana liczba uczestników: 16 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe, mające zastosowanie w profilaktyce narkomanii (preferowana: psychologia, pedagogika, resocjalizacja),
 • Osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki narkomanii wśród młodzieży,
 • Osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą,
 • Zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki,
 • Zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione.

Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka (z wyłączeniem szkoły) jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków,
 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych,
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd
 • placówka zadeklaruje, że będzie realizować program FreD.

W celu zakwalifikowania osób na szkolenie niezbędne jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

W ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby, przy czym Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby w ramach placówki w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do udziału w szkoleniu będą w pierwszej kolejności kwalifikowane placówki z województw, w których brak jest certyfikowanych realizatorów programu.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Krajowe Biuro informuje, że uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do dokonania  opłaty szkoleniowej. Szacowana wysokość ww. opłaty nie będzie przekraczać 400 zł.

Dokładna kwota wymaganej opłaty oraz numer konta bankowego do jej uiszczenia  zostanie podana zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu rekrutacji i skalkulowaniu ostatecznych kosztów szkolenia.

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie.

Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa 2 września 2011 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać  pocztą, faxem lub składać osobiście na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel:  (22) 641 15 01 wew. 116, 108, Fax.  (22)  641 15 65

Osoby odpowiedzialne za szkolenie

Anna Radomska - koordynator projektu  FreD goes net
Tel.  22 641 15 01 wew. 108
anna.radomska@kbpn.gov.pl

Eżbieta Stawecka - sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia
Tel. 22 641 15 01 wew. 116
elzbieta.stawecka@kbpn.gov.pl

Wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną  do dnia 6 września 2011r. poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, osoby, które otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania proszone są o pilne poinformowanie koordynatora projektu o rezygnacji.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii