Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / CINN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN) jest działem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialnym za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie aktywności podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii. CINN powstało w ramach procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej.

CINN pełni rolę punktu kontaktowego dla Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie. Prowadzi krajowy system informacji o narkotykach  oraz monitoruje działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto realizuje i inicjuje badania dotyczące problemu narkotyków i narkomanii oraz opracowuje  i udostępnia ich wyniki.

W swoich działaniach w obszarze epidemiologii CINN koncentruje się na pięciu kluczowych wskaźnikach EMCDDA:

 • rozpowszechnienie używania narkotyków w populacji generalnej,
 • zgłaszalność do leczenia, 
 • choroby zakaźne związane z narkotykami,
 • zgony spowodowane narkotykami,
 • problemowe używanie narkotyków.

Ponadto monitorowane są działania z zakresu redukcji popytu na narkotyki jak i podaży narkotyków. Ważnym elementem monitorowania działań z zakresu redukcji popytu jest zbieranie danych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach działań CINN prowadzona jest analiza redukcji podaży narkotyków oparta przede wszystkim na wskaźnikach: ilości skonfiskowanych narkotyków, liczby przestępstw narkotykowych, czystości i cenach narkotyków.

CINN aktywnie uczestniczy w tworzeniu europejskiego monitoringu poprzez udział w grupach eksperckich, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez EMCDDA. Jednym z głównych celów CINN jest wykorzystanie europejskich doświadczeń w tworzeniu wojewódzkich i lokalnych monitoringów użytecznych dla władz samorządów wojewódzkich i lokalnych. Efekty prac CINN przedstawiane i publikowane są w postaci Krajowego Raportu dla EMCDDA oraz licznych artykułów w prasie branżowej.

W ramach  krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii CINN współpracuje z:

 • instytucjami centralnymi oraz placówkami naukowo-badawczymi (eksperci kluczowych wskaźników),
 • Urzędami Marszałkowskimi (sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji
  o Narkotykach i Narkomanii),
 • gminami (sieć gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym),
 • organizacjami pozarządowymi (sieć programów redukcji szkód),
 • placówkami leczniczymi (placówki uczestniczące w pilotażowym  projekcie monitorowania zgłaszalności do leczenia -  TDI).

...więcej o działaniach Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii