Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Organizacje / Sprawozdania
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Sprawozdania
Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zobowiązane są do składania sprawozdań merytorycznych i finansowych z ich realizacji.

Wzory sprawozdań zgodne są z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234, poz. 1536) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6 poz. 25).

W roku 2011 sprawozdania merytoryczne i finansowe należy dostarczyć do Krajowego Biura w następujących terminach:

  • za pierwszy kwartał do dn. 20 kwietnia 2011 r.
  • za drugi kwartał do dn. 10 lipca 2011 r.
  • za trzeci kwartał dn. 10 października 2011 r.
  • za czwarty kwartał do dn. 15 stycznia 2012 r.
  • rozliczenie finansowe i merytoryczne (z całości realizacji zadania) do dn. 30 stycznia 2012 r.

Nie wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości w wyżej wymienionych terminach spowoduje wstrzymanie przekazywania środków finansowych na kolejny miesiąc.

Kopie sprawozdań przesyłanych do Krajowego Biura należy przesłać do Zarządów Głównych organizacji.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniobiorcy , opatrzone pieczęcią organizacji i wysłane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Biura.

Do sprawozdań nie załącza się faktur/rachunków, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego obejmuje :

- Część "Sprawozdanie merytoryczne" - w 2011 roku, w związku z uruchomieniem systemu sprawozdawczości on-line, sprawozdania merytoryczne powinny być składane  bezpośrednio za pośrednictwem systemu. Po zaakceptowaniu sprawozdania merytorycznego przez KBPN, sprawozdanie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę upoważnioną a następnie niezwłocznie przesłane na adres Biura.

- Część "Sprawozdanie finsowe z wykonania zadania publicznego " - sprawozdania finansowe należy przesyłać pocztą tradycyjną w podanych powyżej terminach.

Uprzejmie proszimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią nowych sprawozdań
i dostosowanie sprawozdawczości finansowej do nowych wymogów.

Dokumenty do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii