Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Organizacje / Zakup usług
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zakup usług
Uprzejmie informujemy, że w 2011 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie zlecało do realizacji programy (zadania) finansowane w formie zakupu usługi z uwagi na status prawny Zleceniobiorcy lub rodzaj planowanego do realizacji zadania.

Realizatorami zadań, które nie mogą być finansowane w formie dotacji celowej, są podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych (np. instytuty badawcze, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, jednostki organizacyjne podległe właściwym resortom, itp.) lub podmioty spoza sektora finansów publicznych nie posiadające zapisów statutowych o prowadzeniu działalności na rzecz przeciwdziałania narkomanii (np. firmy wydawnicze, drukarskie, reklamowe, prowadzące badania statystyczne itp.).

Zgłoszenie akcesu realizacji  zadań o charakterze wydawniczym, szkoleniowym, badawczym, statystycznym lub programów uzupełniających w sferze profilaktyki, rehabilitacji lub postrehabilitacji (nie podlegających finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia) wymaga złożenia w Krajowym Biurze wypełnionej Oferty - Wniosku wg załączonego Wzoru.

Procedury  składania Ofert  są analogiczne jak dla podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji budżetowej, jednakże przy wyborze Oferenta będą mieć zastosowanie postanowienia Prawa o zamówieniach publicznych.

WZÓR OFERTY NA ZAKUP USŁUG

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii