Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Standardy i system rekomendacji / Standardy profilaktyki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
STANDARDY PROFILAKTYKI
Głównym celem profilaktyki, zgodnie z krajową strategią przeciwdziałania narkomanii, jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. Cel ten można realizować między innymi przez podnoszenie jakości programów profilaktycznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat standardów programów.

Jakość programu profilaktycznego zależy przede wszystkim od:

  • Opracowania programu w oparciu o przeprowadzoną analizę problemu
  • Wykorzystania przy planowaniu programu wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących
  • Oparcia programu na teoriach / modelach teoretycznych o sprawdzonej skuteczności
  • Wyboru strategii / metod działania adekwatnych do postawionego celu i grupy docelowej programu
  • Dbałości o jakość realizacji kolejnych edycji programu (monitoring, profesjonalna kadra)
  • Zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programu
  • Zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji programu umożliwiającej sprawdzenie poprawności przyjętych założeń.

Krajowe Biuro we współpracy z  Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawne CMPPP) i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowało „Standardy i kryteria oceny jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w ramach systemu rekomendacji".

Ponadto zachęcamy do zapoznania się ze „Standardami realizacji działań profilaktycznych oraz działań z zakresu pomocy osobom uzależnionym",  przeznaczonymi dla organizacji pozarządowych.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii